WORK AND TRAVEL 2020 USAรัฐTENNESSEE(EP.5)#ทำงาน4 งานรายรับ3XX,XXX#4งานทำอะไรบ้าง#เตรียมตัวมาอเมริกา

Feed URL: https://www.bing.com/news/search?q=WORK+AND+TRAVEL+2020+USAรัฐTENNESSEE(EP.5)#ทำงาน4+งานรายรับ3XX,XXX#4งานทำอะไรบ้าง#เตรียมตัวมาอเมริกา&format=rss not valid and removed from fetch.

ใน Ep.5 เราจะเล่าถึงการทำงาน 2งาน3งาน4 ที่เราได้ทำมาว่าเราไปทำอะไรบ้าง ทำต่ำแหน่งอะไร จัดการแบ่งเวลายังไงถึงทำได้ถึง 4 งาน

More info on WORK AND TRAVEL 2020 USAรัฐTENNESSEE(EP.5)#ทำงาน4 งานรายรับ3XX,XXX#4งานทำอะไรบ้าง#เตรียมตัวมาอเมริกา